جلسه معاونین و مدیران ارشد آموزش و پرورش استان تهران و مدیران مرکز استعدادیابی، خلاقیت و کارآفرینی شایان+

جلسه معاونین و مدیران ارشد آموزش و پرورش استان تهران و مدیران مرکز استعدادیابی، خلاقیت و کارآفرینی شایان