مغز باهوش‌ها بزرگتر است؟+

مغز باهوش‌ها بزرگتر است؟