موفقیت، همیشه از بین بردن مشکلات نیست؛ شاید پیدا کردن راهی برای گذر کردن از بین مشکلات، شما را به موفقیت برساند. تیزهوشی، رمز پیروزیست.