اگر فرزند بزرگتان به فرزند کوچکتر حسادت می‌کند؛ محبتتان را نسبت به او بیشتر کنید مثلاً در طول روز بیشتر او را بغل کنید و در هر زمانی که می‌توانید با او حرف بزنید و بازی کنید.