در خندیدن، خطر دیوانه به نظر آمدن وجود دارد. در گریستن، خطر احساساتی به نظر آمدن وجود دارد. در نزدیک شدن به دیگران، خطر درگیری وجود دارد. در دوست داشتن، خطر دوست نداشتن وجود دارد. در زندگی کردن، خطر مُردن وجود دارد. در آرزو کردن، خطر ناامیدی وجود دارد. در تلاش کردن، خطر شکست خوردن وجود دارد.

اما باید خطر کرد، به این دلیل که بزرگترین خطر در زندگی، خطر نکردن است.