برای داشتن یک زندگی عالی و شاد یک اصل مهم را باید حتما رعایت کرد؛ برای خود زندگی کنید، نه برای حرف مردم